Дисциплинарно-наказващ орган ще следи за реда в Националната баскетболна лига

Прочетете подробности

Дисциплинарно-наказващ орган ще следи за реда в Националната баскетболна лига

Дисциплинарно-наказващ орган (ДНО) поема функциите на досегашния Дисциплинарно-административен съвет (ДАС) в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ), като те ще се изпълняват от един човек.

Дейността на НБЛ във връзка с налагане на административни и дисциплинарни мерки и санкции ще се подпомага от дисциплинарно-наказващия орган.

ДНО разглежда всички случаи, свързани с нарушения на правилата, нормативните документи на БФБаскетбол или общоприетите норми на поведение; неизпълнението на предвидени в нормативни документи на БФБ задължения, при или по повод участие в Националната баскетболна лига (НБЛ) или провеждане на баскетболни срещи от НБЛ, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 12.

ДНО се избира от Общото събрание на НБЛ по предложение на мениджъра на НБЛ и по реда на Устройствения правилник на НБЛ и се утвърждава от Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол (УС на БФБаскетбол).

ДНО се избира с мандат до една година, но така, че да съвпада със спортно-състезателния сезон.

ДНО не може да бъде член на УС на БФБаскетбол, както и на управителен или контролен орган на баскетболен клуб (БК) от НБЛ или да бъде свързан по друг начин с БК от НБЛ.

Глоби и имуществени санкции с фиксиран размер за нарушения, описани в доклада на дежурния представител, се налагат по административен ред чрез издаване на фактура от мениджъра на НБЛ. При постъпили писмени възражения по реда на чл. 18 ДНО се произнася по общия ред.

Процедура по налагане на мерки и санкции:

Чл. 19.

 • ДНО разглежда установеното нарушение/неизпълнение не по-късно от 7 дни след установяване на нарушението/неизпълнението. В етап „плей-оф“ на Държавното първенство (ДП) ДНО разглежда установеното нарушение/неизпълнение в срок от 24 часа от установяването.
 • Не може да бъдат налагани мерки и санкции, ако са изминали повече от 30 дни от установяване на нарушение/неизпълнение.

Чл. 20.

 • ДНО може да покани и изслуша заинтересованите лица, които са подали възражения по установеното нарушение/неизпълнение.
 • По своя преценка ДНО може да покани и изслуша в заседанието и други лица.

Чл. 21.

 • При изясняване на обстоятелствата и фактите, от значение за разглеждания случай, ДНО се позовава на доказателства, представени с доклада на дежурния представител.
 • ДНО обсъжда подадените възражения.
 • ДНО по своя преценка може да поиска, разгледа и обсъди и допълнителни доказателства.

Чл. 22.

 • При установяване на нанесени щети на спортно съоръжение или друго имущество от лица по чл. 2, ал. 1, ДНО определя сумата за репариране на щетата от БК, която се изплаща от наложената санкция по т. 5 от таблица 3 към чл. 37. Евентуалните щети надхвърлящи размера, определен от ДНО, могат да се претендират по съдебен ред.
 • Редът и начинът за събиране на доказателства по настоящата глава се прилагат и по отношение нанесените щети. В случай на претенция за щети на стойност над 1000 лв. по покана на претендиращия БК между страните се съставя съвместен протокол за вида и размера на щетите, като за целта може да се вземе становище на независим експерт. При неявяване или отказ да се състави и подпише съвместен протокол той се замества от едностранно съставен от претендиращия БК опис на вида и размера на щетите.
 • Изпълнение на решение за обезщетение става по реда на раздел ІV. Решение за обезщетение в размер над 5000 лв. се изпълнява в 14-дневен срок от постановяването му.

Чл. 23. ДНО разглежда случая в едно заседание. При случай с особена сложност или при необходимост от събиране на допълнителни доказателства, разглеждането може да продължи най-много в още едно заседание.

Чл. 24. След като приеме, че случаят е изяснен, ДНО на закрито заседание, пристъпва към неговото решаване.

Чл. 25.

 • За всеки разглеждан случай ДНО постановява решение.
 • Страните се уведомяват за постановеното решение в деня на постановяването на решението.
 • Мотивите към всяко решение се изготвят най-късно в тридневен срок от постановяване на решението и се изпращат в посочения срок до заинтересованите лица.
 • При наложени административни и дисциплинарни мерки и санкции на наказаното лице се възлагат и направените от НБЛ разходи за производството, които възлизат на 150 лв.

ИЗБРАНИ НОВИНИ

Социални връзки